JOFC MEMBER 2020/21

Danh sách thành viên JFC đăng ký thẻ cổ động viên chính thức của Juventus mùa bóng 2020-2021:

NO SURNAME NAME DOB CITY
I. JOFC MEMBER
1 Phan lâm An 1982 Hà Nội
2 Nguyễn Hoàng Anh 1984 Sài Gòn
3 Phạm Nguyễn Phương Anh 1997 Sài Gòn
4 Lương Văn Chừng 1989 Hưng Yên
5 Võ Ngọc Đăng 1988 Vũng Tàu
6 Nguyễn Thế Dũng 1989 Hà Nội
7 Nguyễn Tiến Duy 1986 Sài Gòn
8 Nguyễn Trần Quang Hiền 1986 Sài Gòn
9 Ninh Đoàn Ngọc Huấn 1985 Sài Gòn
10 Bùi Đăng Khoa 1990 Sài Gòn
11 Lê Hoàng Khương 1985 Sài Gòn
12 Nguyễn Thái Lâm 1987 Hà Nội
13 Lê Đình 1984 Hà Nội
14 Lê Thăng Long 1976 Hà Nội
15 Lê Thị Thùy Mai 1983 Sài Gòn
16 Nguyễn Tuấn Minh 1983 Hà Nội
17 Phạm Hữu Hà Nam 1981 Quảng Ngãi
18 Nguyễn Khánh Ngọc 1978 Sài Gòn
19 Phùng Duy Phúc 1986 Hà Nội
20 Nguyễn Văn Quân 1984 Hà Nội
21 Trần Văn Quân 1984 Sài Gòn
22 Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 1992 Sài Gòn
23 Trần Tiến 1986 Sài Gòn
24 Nguyễn Quang Trung 1981 Hà Nội
25 Nguyễn Chính Trung 1984 Sài Gòn
26 Trường 1984 Sài Gòn
27 Tô Hồng 1985 Hải Phòng
II. JOFC MEMBER KID
28 Phạm Gia An 2015 Sài Gòn
29 Nguyễn Tiên Thiên An 2017 Sài Gòn
30 Nguyễn Trần Minh An 2019 Sài Gòn
31 Nguyễn Quang Bách 2015 Hà Nội
32 Nguyễn Quang Bảo 2015 Hà Nội
33 Trần Phạm Thuỳ Chi 2019 Sài Gòn
34 Phạm Gia Hùng 2020 Sài Gòn
35 Phạm Minh Khôi 2019 Hà Nội
36 Nguyễn Quang Lâm 2020 Sài Gòn
37 Nguyễn Sơn Nam 2015 Hà Nội
38 Nguyễn Tiên Thiên Nam 2019 Sài Gòn
39 Nguyễn Quang Thanh 2018 Sài Gòn
40 Huỳnh Minh Toàn 2017 Sài Gòn


JFC.VN

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.